2022/05 – Oznam o konaní valného zhromaždenia korešpondenčnou formou

Vážení spolupodielnici,v súvislosti s pretrvávajúcou situáciou z dôvodu pandémie choroby COVID19 výbor SBU Podhradie, p. s. rozhodol riešiť valné zhromaždenie podľa článku VI. bod 3 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zo dňa 27.4.2019 korešpondenčnou formou. Hlasovanie sa uskutoční v priebehu mesiaca máj 2022, najneskôr do 7. júna 2022 s vyhodnotením 14. júna 2022. V prílohe Vám posielame materiály k jednotlivým bodom programu a návratku s hlasovacím lístkom, ktorý je potrebné zaslať poštou v priloženej obálke, prípadne elektronicky na e-mail: info@urbarpodhradie-mt.sk, alebo priniesť do schránky na urbárskom dome, prípadne v predajni potravín v Podhradí najneskôr do 7. júna 2022 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)....