2023/03 – Valné zhromaždenie

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 29. apríla 2023 o 10,00 hod. v sále kultúrneho domu v Podhradí, na ktorom je Vaša účasť potrebná. V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov VZ zúčastniť, môže Vás zastúpiť rodinný príslušník alebo iný člen spoločenstva s predloženým a Vami podpísaným písomným splnomocnením. Splnomocnenie (návratku) je možné zaslať poštou či elektronicky na e-mail: info@urbarpodhradie-mt.sk, alebo splnomocnenec ho môže priniesť osobne. Program: 9:00–10:00 h Prezentácia, o 10:00 h Začiatok VZ1. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a zapisovateľa.2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok...