2024/04 – Valné zhromaždenie

Pozvánka na valné zhromaždenie pre členov spoločenstva Urbáru Podhradie. Pozývame Vás na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 27. apríla 2024 o 10,00 hod. v sále kultúrneho domu v Podhradí, na ktorom je Vaša účasť potrebná. V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov VZ zúčastniť, môže Vás zastúpiť rodinný príslušník alebo iný člen spoločenstva s predloženým a Vami podpísaným písomným splnomocnením. Splnomocnenie (návratku) je možné zaslať poštou či elektronicky na e-mail: info@urbarpodhradie-mt.sk, alebo splnomocnenec ho môže priniesť osobne. Program: 9:00–10:00 h Prezentácia, o 10:00 h Začiatok VZ1. Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie a zapisovateľa.2. Správa odborného lesného...

2023/03 – Valné zhromaždenie

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 29. apríla 2023 o 10,00 hod. v sále kultúrneho domu v Podhradí, na ktorom je Vaša účasť potrebná. V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov VZ zúčastniť, môže Vás zastúpiť rodinný príslušník alebo iný člen spoločenstva s predloženým a Vami podpísaným písomným splnomocnením. Splnomocnenie (návratku) je možné zaslať poštou či elektronicky na e-mail: info@urbarpodhradie-mt.sk, alebo splnomocnenec ho môže priniesť osobne. Program: 9:00–10:00 h Prezentácia, o 10:00 h Začiatok VZ1. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a zapisovateľa.2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok...

2022/05 – Oznam o konaní valného zhromaždenia korešpondenčnou formou

Vážení spolupodielnici,v súvislosti s pretrvávajúcou situáciou z dôvodu pandémie choroby COVID19 výbor SBU Podhradie, p. s. rozhodol riešiť valné zhromaždenie podľa článku VI. bod 3 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zo dňa 27.4.2019 korešpondenčnou formou. Hlasovanie sa uskutoční v priebehu mesiaca máj 2022, najneskôr do 7. júna 2022 s vyhodnotením 14. júna 2022. V prílohe Vám posielame materiály k jednotlivým bodom programu a návratku s hlasovacím lístkom, ktorý je potrebné zaslať poštou v priloženej obálke, prípadne elektronicky na e-mail: info@urbarpodhradie-mt.sk, alebo priniesť do schránky na urbárskom dome, prípadne v predajni potravín v Podhradí najneskôr do 7. júna 2022 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)....

2020/07 – Valné zhromaždenie

Hlasovanie valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva – júl 2020 Vyzva_a_instrukcie_2020-PDF Vážení spolupodielnici,v súvislosti s mimoriadnou situáciou z dôvodu pandémie choroby COVID19 výbor SBU Podhradie,p.s. rozhodol riešiť valné zhromaždenie podľa článku VI. bod 3 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zo dňa 27.4.2019 korešpondenčnou formou. Hlasovanie sa uskutoční v priebehu mesiaca júl 2020, najneskôr do 10. augusta 2020 s vyhodnotením 25. augusta 2020. V prílohe Vám posielame materiály k jednotlivým bodom programu a návratku s hlasovacím lístkom, ktorý je potrebné zaslať poštou v priloženej obálke, prípadne elektronicky na e-mail: info@urbarpodhradie-mt.sk, alebo priniesť do schránky na urbárskom dome, prípadne v predajni potravín v Podhradí najneskôr do...