2022/05 – Oznam o konaní valného zhromaždenia korešpondenčnou formou

Vážení spolupodielnici,

v súvislosti s pretrvávajúcou situáciou z dôvodu pandémie choroby COVID19 výbor SBU Podhradie, p. s. rozhodol riešiť valné zhromaždenie podľa článku VI. bod 3 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zo dňa 27.4.2019 korešpondenčnou formou. Hlasovanie sa uskutoční v priebehu mesiaca máj 2022, najneskôr do 7. júna 2022 s vyhodnotením 14. júna 2022. V prílohe Vám posielame materiály k jednotlivým bodom programu a návratku s hlasovacím lístkom, ktorý je potrebné zaslať poštou v priloženej obálke, prípadne elektronicky na e-mail: info@urbarpodhradie-mt.sk, alebo priniesť do schránky na urbárskom dome, prípadne v predajni potravín v Podhradí najneskôr do 7. júna 2022 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Výbor SBU a predseda dozornej rady vyhodnotí úspešnosť korešpondenčného hlasovania zápisnicou. Aby bolo Valné zhromaždenie platné, je potrebné, aby hlasovali členovia spolu s počtom minimálne 50,01 % hlasov. Verím vo Váš zodpovedný prístup, aby spoločenstvo mohlo naďalej vykonávať svoju činnosť aj v roku 2022 v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve.

Ing. Viera Blizniaková
predsedníčka SBU Podhradie, p. s.

Prílohy:
1. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2021.

2. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2021.

3. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.

4. Plán činnosti spoločenstva na rok 2022.

5. Návrh odmien.

6. Cenník palivového dreva.

Priloženú návratku – hlasovací lístok, prosím, vyplňte (nevhodné preškrtnúť) a v priloženej obálke pošlite poštou, alebo doručte osobne. Počet hlasov vyplníme pri vyhodnocovaní. Pre vyplatenie dividend potrebujeme, aby ste nám na návratke poskytli aktuálne kontaktné údaje.