2024/04 – Valné zhromaždenie

Pozvánka na valné zhromaždenie pre členov spoločenstva Urbáru Podhradie.

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 27. apríla 2024 o 10,00 hod. v sále kultúrneho domu v Podhradí, na ktorom je Vaša účasť potrebná. V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov VZ zúčastniť, môže Vás zastúpiť rodinný príslušník alebo iný člen spoločenstva s predloženým a Vami podpísaným písomným splnomocnením. Splnomocnenie (návratku) je možné zaslať poštou či elektronicky na e-mail: info@urbarpodhradie-mt.sk, alebo splnomocnenec ho môže priniesť osobne.

Program: 9:00–10:00 h Prezentácia, o 10:00 h Začiatok VZ
1. Otvorenie, voľba mandátovej a návrhovej komisie a zapisovateľa.
2. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2023 a plán lesnej hospodárskej činnosti na rok 2024.
3. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2023.
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2023.
5. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.
6. Plán činnosti spoločenstva na rok 2024.
7. Správa o stave vlastníctva SBU.
8. Diskusia.
9. Uznesenie.
10. Ukončenie VZ.

Ing. Viera Blizniaková predsedníčka SBU Podhradie, p. s.

Prílohy:
1. Pozvánka na VZ 2024.