2022/07 – Informácia o valnom zhromaždení

Výbor SBU Podhradie, p. s., ďakuje svojim členom, ktorí hlasovali na valnom zhromaždení, ktoré bolo vďaka ich účasti v počte 61,45 % uznášaniaschopné. Uznesenie z valného zhromaždenia môžete stiahnuť tu: