2020/07 – Valné zhromaždenie

Hlasovanie valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva – júl 2020

Vážení spolupodielnici,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou z dôvodu pandémie choroby COVID19 výbor SBU Podhradie,p.s. rozhodol riešiť valné zhromaždenie podľa článku VI. bod 3 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zo dňa 27.4.2019 korešpondenčnou formou. Hlasovanie sa uskutoční v priebehu mesiaca júl 2020, najneskôr do 10. augusta 2020 s vyhodnotením 25. augusta 2020. V prílohe Vám posielame materiály k jednotlivým bodom programu a návratku s hlasovacím lístkom, ktorý je potrebné zaslať poštou v priloženej obálke, prípadne elektronicky na e-mail: info@urbarpodhradie-mt.sk, alebo priniesť do schránky na urbárskom dome, prípadne v predajni potravín v Podhradí najneskôr do 10. augusta 2020 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Výbor SBU a predseda dozornej rady vyhodnotí úspešnosť korešpondenčného hlasovania zápisnicou. Aby bolo Valné zhromaždenie platné, je potrebné, aby hlasovali členovia spolu s počtom minimálne 50,01 % hlasov. Verím vo Váš zodpovedný prístup, aby spoločenstvo mohlo naďalej vykonávať svoju činnosť aj v roku 2020 v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve.

Ing. Viera Blizniaková
predsedníčka SBU Podhradie, p. s.

Prílohy:
1. Správa odborného lesného hospodára o lesnej hospodárskej činnosti za rok 2019 a plán LHČ na rok 2020 (program starostlivosti o lesy – PSL).

2. Správa o finančnom hospodárení a účtovnej závierke SBU za rok 2019.

3. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia SBU za rok 2019.

4. Správa o činnosti SBU od posledného valného zhromaždenia.

5. Plán činnosti spoločenstva na rok 2020.

6. Návrh odmien.

Priloženú návratku – hlasovací lístok, prosím, vyplňte (nevhodné preškrtnúť) a v priloženej obálke pošlite poštou, alebo doručte osobne. Počet hlasov vyplníme pri vyhodnocovaní.