2020/08 – Informácia k valnému zhromaždeniu

Výbor SBU ďakuje členom SBU, ktorý sa zúčastnili korešpondenčného valného zhromaždenia, ktoré bolo vďaka ich účasti 65,95% uznášaniaschopné. Uznesenie valného zhromaždenia je možné stiahnuť tu: